Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.deimic.pl

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:

  1. Sprzedawca – Jacek Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Deimic sp. z o.o. ul. Fordońska 40, 85-758 Bydgoszcz, NIP 879-266-77-05,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin,
 1. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.deimic.pl,
 2. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie (zarówno Konsument jak i podmiot nieposiadający statusu konsumenta),
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. Towar – produkt, oferowany przez Sprzedawcę, który może które mogą być przedmiotem Zamówienia przez Klienta
 5. Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Cena – cena brutto Towaru, umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostawy Towaru.
 
 1. Zamówienia i zawarcie umowy
  1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie następujących danych Klienta:
 2. imię i nazwisko,
 3. adres dostawy (państwo, miejscowość, kod pocztowy, nazwa ulicy oraz numer budynku/mieszkania),
 4. numer telefonu kontaktowego,
 5. adres e-mail.
  1. Zamówienia będą realizowane następnego dnia roboczego, przy czym w przypadku płatności przelewem, nie wcześniej jednak niż po zaksięgowaniu wpłaty (pkt IV ust. 1).
  2. Jeżeli zajdzie sytuacja braku towaru w magazynie Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i możliwym wydłużeniu terminu realizacji Zamówienia. Klient może nie wyrazić zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia i wedle swojego wyboru zrezygnować z całości Zamówienia albo zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
  3. Umowa sprzedaży zostaje zwarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji. Wiadomość e-mail zawierać będzie także podsumowanie Zamówienia, a także informacje wymagane przez art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  4. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług.

Zasady zapłaty ceny

 1. Sklep zapewnia Klientom następujące sposoby płatności:
 2. zapłata przelewem, kiedy to Klient zleca wykonanie przelewu bezpośrednio na numer rachunku bankowego Sklepu; w tym przypadku termin zapłaty strony określają na 7 dni, a termin realizacji Zamówienia wydłuża się do momentu zaksięgowania wpłaty;
 3. zapłata gotówką za pobraniem.
 4.  zapłata poprzez przelewy24
 5. W przypadku braku zapłaty ceny, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności w formie wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem, że bezskuteczny upływ dodatkowego terminu, uprawniać będzie Sprzedawcę do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 491 Kodeksu Cywilnego).

 

Dostawa

 1. Sprzedawca wysyła Towary objęte Zamówieniem w formie przesyłki kurierskiej na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Czas wysyłki produktów objętych promocją może być wydłużony do 10 dni roboczych.
 3. Dane przewoźnika realizującego dostawy oraz koszty dostarczenia Towaru, (które oprócz ceny za Towar, są dodatkowym kosztem dla Klienta,) są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 4. Przygotowanie Towarów do wydania przewoźnikowi jest realizowane w czasie do 3 dni roboczych, które liczone są od:
 5. a) od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy zapłaty ceny poprzez przelew elektronicznym lub karta płatniczą lub gotówką za pobraniem;
 6. b) od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy zapłaty jako przelew tradycyjny.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.

Odstąpienie od Umowy

  1. Klientowi, który jest Konsumentem, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Uprawnienie to Konsument może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ja za niezawartą.
  2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://www.sklep.deimic.pl
  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany poniżej, przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Deimic sp. z o.o. ul. Fordońska 40, 85-758 Bydgoszcz.

VII. Zasady reklamacji

 1. Zasady reklamacji są oparte o rękojmię zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 555 – 5764 ). Poniższe informacje nie wyczerpują tematu w zakresie zasad rękojmi, jednak stanowią podstawowe informacje w tym zakresie. Dostosowanie się do poniższych wskazówek ma przede wszystkim ułatwić niezwłoczne rozpatrzenie reklamacji.
 2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Towaru bez wad. Jednak Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu wad towaru, jeżeli poinformował Klienta o wadach towaru przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli istnienie wady zostanie stwierdzone przed upływem dwóch lat. Klient korzystając z rękojmi może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym:
 4. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 5. b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jednak tylko w przypadku wady istotnej),
 6. c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 7. d) żądać usunięcia wady.

Wybór uprawnienia należy do Klienta, jednak Sprzedawca pod pewnymi warunkami może zaproponować inne rozwiązanie:

 • w przypadku uprawnień z pkt a i b, Sprzedawca ma kontruprawnienie, aby niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie,
 • w przypadku uprawnień z pkt c i d Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe (np. towar już wycofany ze sprzedaży) albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów; oczywiście w przypadku takiej odmowy zastosowanie mogą mieć inne uprawnienia.
 1. Reklamacja może być składana w dowolny sposób, jednak choćby dla celów dowodowych prosimy o składanie reklamacji drogą elektroniczną lub pisemnie.
 2. Miejsce dostarczenia reklamowanego Towaru : Deimic sp. z o.o. ul. Fordońska 40, 85-758 Bydgoszcz.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne nie musi mieć określnej formy, jednak prosimy o zwięzły opis wady, dane identyfikujące kupującego oraz wskazać uprawnienie, z którego klient chce skorzystać.
 4. Wadliwy towar dostarczony jest na koszt Sprzedawcy. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. Rejestr instytucji zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów można znaleźć pod adresem:  http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

Ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że ich administratorem danych osobowych będzie Sprzedawca, a przetwarzanie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “RODO”) na wskazanych poniżej zasadach:
 2. Dane osobowe klienta przetwarzane będą w celu: zawarcia i wykonania łączącej strony umowy, w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), celach księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca wobec klienta lub klient wobec sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), marketingu (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Klient wyraził stosowną zgodę.
 5. Mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Sprzedawcy (współpracownicy, pomioty świadczące usługi księgowe, prawne, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, hostingodawcy,   dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,  podmiotów zapewniających system mailingowy, dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego).
 7. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny dla obowiązywania umowy, a po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Sprzedawcy (6 lat).
 9. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania umowy.

Pliki „COOKIES”

 1. Sprzedawca używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
 4. a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 5. b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. Sprzedawca wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Klientów w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Klienta, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 7. Sprzedawca wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 8. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Usługi dodatkowe związane z aktywnością Klienta w sklepie

 1. W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.sklep.deimic.pl, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Instagram, Google oraz YouTube.
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Klienta i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Klienta wyświetliła stronę www.sklep.deimic.pl, nawet jeśli Klient nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Klienta) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli Klient zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.sklep.deimic.pl do profilu Klienta w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli Klient użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Klienta w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
 • https://www.facebook.com/policy.php
 • https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.
 • https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
 1. Jeśli Klient nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.sklep.deimic.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.sklep.deimic.pl musi wylogować się z tego serwisu. Klient może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.
 2. Sprzedawca wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google AdWords, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Klient będzie mógł korzystać z Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.